top of page

Bill And Payment

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2553

เรียน ฝ่ายบัญชีและการเงิน /ผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง เอกสารประกอบการวางบิล สำหรับการรับเงิน

 

เนื่องด้วยทาง บริษัท นอร์ดิค พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่าย และ เอกสารในการวางบิลเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว     ในการตรวจสอบข้อมูลของฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเพื่อทำการจ่ายเงิน  เอกสารที่ประกอบการวางบิลมีดังนี้

 ****   การวางบิลในกรณี ทางบริษัทได้มีนโยบายในการโอนเงินให้กับทาง Supplier

  1. กรณี เอกสาร ออกเป็นชุด  ซึ่งมี เอกสาร ใบวางบิล, ใบแจ้งหนี้ , ใบกำกับภาษีทั้งต้นฉบับ และ สำเนา , ใบส่งของ, ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน สามารถวางบิล         พร้อมส่งสินค้าได้ทุกวันทำการ ยกเว้น วันหยุดเสาร์ และอาทิตย์

  2. กรณี  ซื้อขาย ซึ่ง เอกสารไม่ได้ออก เป็นชุด  ซึ่ง มี เอกสาร ใบวางบิล, ใบแจ้งหนี้  , ต้นฉบับใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี  กรุณา ออกใบเสร็จรับเงินมาพร้อม  กับการวางบิล และส่งสินค้า ได้ ทุกวันทำการ ยกเว้น วันหยุดเสาร์ และ อาทิตย์

  3. กรณี  การบริการ ซึ่งเอกสาร มี ใบวางบิล, ใบแจ้งหนี้  กรุณา ออกใบเสร็จรับเงินมาพร้อมกับการวางบิล ได้ ทุกวันทำการ ยกเว้น วันหยุดเสาร์ และอาทิตย์                       

  4. กรณี วางบิล Shipping ซึ่งเอกสาร มี ใบวางบิล , ใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงินกรณี Advance, Invoice หรือ Custom Invoice , BLหรือ หรือ AWB , Packing list , Exchange Rate , ใบขนขาเข้า และ ขาออก,  Document Support , ใบเสนอราคา  Approve (ผ่านการตรวจสอบตรงกับใบแจ้งหนี้) กรุณานำส่งเอกสาร หลังจากมีการClear สินค้า แล้ว ภายใน 3 วันทำการ .

****     หลักเกณฑ์ ในการโอนเงิน ให้ กับทาง Supplier โดย โอนเงิน แบบ Media Clearing

****  เอกสารหลักฐาน ประกอบการโอนเงิน  

  1. 1.      กรุณา แบบถ่ายสำเนา book bank account บัญชีสำหรับการ โอนเงิน มาพร้อมกับการวางบิลหรือ ส่งFAX มาให้ 

ทางบริษัทฯ  Fax no. 038-955682 to K. Yonlada

  1. 2.      กรุณา แนบใบเสร็จรับเงิน มาพร้อมกับการวางบิลทุกครั้ง  หรือ ส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินมาที่บริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนวันโอนเงิน ทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการโอนเงิน และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการโอนเงิน และไม่เสียเวลาในการติดตามทวงถาม. 

  2. กรุณาวางบิลภายในเดือนที่มีการส่งสินค้า หรือ บริการ ซึ่งทางบริษัท จะทำการ เซ็น นัดชำระการจ่ายเงิน ในรอบถัดไป  อาทิเช่น

วางบิลพร้อมส่งสินค้า วันที่ 1-31 ของเดือน จะนัดชำระการจ่ายเงิน ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ในกรณีมี Credit term 30 Day

  1. 4.      บริษัทฯ จะทำการโอนเงิน ให้กับทาง Supplier ทุกวันที่ 25 ของเดือน. 

  2. 5.      เงื่อนไขของการจ่ายเงิน โดย Media Clearing ทาง Supplier จะต้องรับภาระค่า Bank charge โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ :-

5.1ยอดเงิน โอน  1-100,000.00          บาท  ค่าธรรมเนียม               12   บาท 

5.2ยอดเงิน โอน   100,000.01-500,000.00    บาท  ค่าธรรมเนียม       40  บาท 

5.3  ยอดเงิน โอน   500,000.01-2,000,000.00 บาท  ค่าธรรมเนียม  100 บาท 

    ***  หากเอกสารในการวางบิล และเอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน ไม่ครบถ้วน ทาง บริษัท นอร์ดิค พลาสติก (ประเทศไทย ) จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ใน

                การพิจารณาการจ่ายเงินในรอบการวางบิลดังกล่าวจนกว่าเอกสารจะสมบูรณ์ ครบถ้วน มา ณ โอกาส นี้

                                                                                                                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                      

                                                                                                                 Senior Accountant

 

bottom of page